Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.7 released

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ OpenOffice.org: native Lang/Lao

Note: This area is not being actively maintained. Please contact the Apache OpenOffice development list if you would like to help. The development mailing list is in English.

Native-Lang/Lo is a sub-project of OpenOffice.org which intends to make the project as well as the product more accessible to the Lao people community and those interested in learning about Lao OpenOffice localization. You can find out more in Native-Lang project, here.

NOTE: The site is UNICODE enabled if you were not able to view Lao properly, you need to have Lao UNICODE font installed on your system. If this the case, please download Lao UNICODE fonts available from the net,

OpenOffice.org ເປັນໂຄງການຊອດໂຄ້ດເປີດ ທີມີເປົ້າໝາຍ: "ເປັນອົງກອນ, ເພື່ອສ້າງຊຸດໂປຼແກຼມສຳນັກງານຊັ້ນນຳລະດັບສາກົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບຫຼັກທັ້ງໝົດ ແລະພ້ອມທັງເປີດໃຫ້ເຂົ້າໃນທຸກໆການທຳງານ ແລະຂໍ້ມູນ ຜ່ານຊຸດຄຳສັ່ງ (API) ແບບ open-component ແລະຮູບແບບເອກະສານ XML”

OpenOffice.org ຍັງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ພັດທະນາມາເພື່ອຈຸປະສົ່ງນີ້: ເປັນຊຸດໂປຼແກຼມສຳນັກງານທີ່ແຈກຟີສຳລັບທຸກໆຄົນ ແລະມີສ່ວນປະກອບສຳລັບແກ້ໄຂເອກະສານຂໍ້ຄວາມ, ຕາຕະລາງຄຳນວນ, ເວັກເຕີກຼາບຟິກ, ແກ້ເວບໄຊ, ແຜ່ນນຳສະເໝີຜົນງານ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະການທຳງານທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ທຽບເທົ່າກັບຊຸດໂປຼແກຼມສຳນັກງານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ຊຶ່ງບໍ່ຟີ, ມັນຈ່ງເປັນທາງເລືອກໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍ ທ່ານຈຶ່ງສາມາດນຳໄປທົດສອບການໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍໆ ເຊີ່ງ OpenOffcie.org ໃນປະຈຸບັນສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ນການໃຊ້ງານທີ່ບ້ານເປັນຕົ້ນ.

Lang/Lo ເປັນໂຄງການຍ່ອຍຂອງ OpenOffice.org ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ໂຄງການ ແລະຜະລິດຕະພັນນັ້ນເຂົ້າເຖີງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ພາສາລາວ.

ໂຄງການ Lang/lo ມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ກັບເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກັນຜູ້ທີ່ໃຊ້ພາສາລາວ, ດັ່ງເຊັ່ນ:

  • ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນພາສາລາວ (ເວບເພດ ແລະ ເອກະສານ).
  • ແຈ້ງຂ່າວລຸ້ນພາສາລາວ ລຸ້ນໃໝ່ສຸດ.
  • ແຈ້ງຂ່າວເວບໄຊທີ່ທ່ານຈະສາມາດໄປດາວໂຫລດມັນໄດ້.
  • ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການແປເປັນພາສາລາວ.
  • ການພັດທະນາເຄື່ອງມືສຳລັບພາສາລາວ (ເຊັ່ນຕົວກວດຕົວສະກົດ).
  • ການເຜີຍແຜ່ OpenOffice.org ພາສາລາວ ສູ່ສາທາລະນະຊົນ.

Lang/Lo ເປັນສ່ວນເພີ່ມຂອງໂຄງການ OpenOffice.org ບໍ່ແມ່ນການແທນທີ່. ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຍັງເຫັນຫຼາຍໆ "ລິ້ງ" ຂອງໂຄງການເປັນພາສາອັງກິດ

ຕິດຕໍ່: ທີ່ດ້ານຂວາມື ຈະຕິດຕໍ່ໄປໜ້າຂອງໂຄງການ Lang/Lo.
ສ່ວນທາງດ້ານເທງ ແລະ ທາງດ້ານຊ້າຍຈະລິ້ງໄປໜ້າພາສາອັງກິດ

 

 

 
Native Lang/Lao
ຄຳແນະນຳ
ຜະລິດຕະພັນ
ລາຍລະອຽດ
ດາວໂຫລດ
ຊີດີຣອມ
ຕົວກວດການສະກົດ
ໂຄງການ
ຄວາມເປັນມາ
ຖາມ/ຕອບ
ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ
ເເມວລີ້ງລິດ
ເອກະສານ
ຮ່ວມພັດທະນາ
ເຮັດແນວໃດ?
ແຈ້ງບັນຫາ
ຕິດຕໍ່
ເເມວລີ້ງລິດ
ທີ່ຢູ່ທີມງານຂອງຊ້າງດາວ
ອື່ນໆ
ເຄດິດ
ຂໍ້ກົດຫມາຍ

Apache Events

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.